About


ชอบอ่านหนังสือ
ชอบจดบันทึก
ชอบถ่ายภาพ
ฝันอยากเป็นบรรณาธิการ นักเขียน
เป็นบรรณาธิการ นักเขียน และนักถ่ายภาพ

ผลงานหนังสือบางส่วน  
ผลงานเขียนออนไลน์ 
จิตตานันท์ ทองทับ (ส้ม)
[email protected]