Author: somzom

บรรณาธิการ นักเขียน นักถ่ายภาพ ผู้หลงใหลกลิ่นกาแฟ ชอบอ่านหนังสือและเดินทาง

09/01/2018 / / Travel
19/11/2017 / / Quote

“อารามที่ไร้หนังสือ คือป้อมค่ายที่ไร้อาวุธป้องกัน” นักบุญเบเนดิก หนังสือ : The Spirit of Silence Making Space for Creativity พลังความเงียบ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์