Quote 09.01.61

“อารามที่ไร้หนังสือ คือป้อมค่ายที่ไร้อาวุธป้องกัน”
นักบุญเบเนดิก
หนังสือ : The Spirit of Silence Making Space for Creativity พลังความเงียบ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์

Recent Posts

Categories

somzom Written by:

บรรณาธิการ นักเขียน นักถ่ายภาพ ผู้หลงใหลกลิ่นกาแฟ ชอบอ่านหนังสือและเดินทาง