Category: Quote

19/11/2017 / / Quote

“อารามที่ไร้หนังสือ คือป้อมค่ายที่ไร้อาวุธป้องกัน” นักบุญเบเนดิก หนังสือ : The Spirit of Silence Making Space for Creativity พลังความเงียบ เปิดพื้นที่สร้างสรรค์